โรงเรียนบ้านหางดง


หมู่ที่ 3
บ้านหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 50240

301598723_565645962013070_6072131130421516557_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

director

นายชาติชัย ชาติสิริภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหางดง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหางดง เดิมตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหางดงเก่า ฝั่งแม่น้ำปิง ฟากตะวันตก อาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาด ๓ ห้องเรียน เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ต่อมาทางรัฐบาล ได้สร้างเขื่อนภูมิพลกั้นแม่น้ำปิง ทำให้น้ำเอ่อท่วมหมู่บ้าน ราษฎรจึงต้องอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ หมู่ที่ ๓ ปัจจุบันนี้ ส่วนเด็กนักเรียนได้ย้ายเข้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่ทัง และโรงเรียนบ้านวังลุงต่อมาผู้ปกครองเห็นว่า ลูกหลานของตนเดินทางไปเรียนต่างหมู่บ้านไม่ปลอดภัย จึงได้ปรึกษากับพระอธิการจำปี เจ้าอาวาสวัดหางดง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๑๐ สร้างอาคารขึ้น ๑ หลัง ในที่ดินของ นายจันทร์ การบูรณ์ นายชุ่ม แสงคำ และนายตง แซ่ลิ้ม และได้ยื่นขออนุญาตจากทางราชการเปิดโรงเรียน ทำการสอนตั้งแต่ วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ มี ๒ ห้องเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ มีนักเรียน ๔๒ คน ทางราชการได้ส่ง นายทองดี เครือศรี มาทำการสอน ต่อมา มีนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงส่ง นายนิลทัต พึ่งธรรม มาทำการสอนอีก ๑ คน

ในปี พ.ศ ๒๕๑๒ อาคารชั่วคราวชำรุด คณะกรรมการศึกษาได้ถอนเงินชดเชยค่าน้ำท่วม จำนวนเงิน ๘,๓๗๕.๕๐ บาท มาสร้างอาคารขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ ๒๕๑๔

ในปี พ.ศ ๒๕๑๕ นักเรียนเพิ่มขึ้น ได้ครูมาเพิ่มอีก ๓ คน

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท อาคารเรียนอีก ๒ ห้องเรียนงบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐ บาท และได้ครูเพิ่มอีก ๑ คน

ในปี พ.ศ ๒๕๒๔ ได้งบประมาณสร้างส้วมขนาด ๓ ที่นั่งวงเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท และโรงฝึกงานตามแบบ ชม.๑ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ ๒๕๒๕ ได้งบประมาณสร้างส้วมขนาด ๓ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ ๒๕๒๗ ได้งบประมารสร้างอาคารเรียน ตามแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๕ จำนวน

๑ หลัง ขนาด ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ก ไม้ ในวงเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ในปี พ.ศ ๒๕๒๙ ได้รับเงินงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ ๑ หลังงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ ๒๕๓๕ โรงเรียนอยู่ในโครงการการศึกษาพัฒนาชนบทได้รับมอบสระเลี้ยงปลา จากคณะกรรมการหมู่บ้าน และได้รับงบประมาณขุดลอกสระ ในวงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท มีความกว้าง ๘๗ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร และปรับสนามโรงเรียน กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถนนเข้าโรงเรียน ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร คิดเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

ในปี พ.ศ ๒๕๔๐ ได้งบประมาณ เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้อง ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น ๕ คน สำหรับผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายประภาส จันตาวรรณเดช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหางดงเมื่อวันที่ ๖ พฤจิกายน ๒๕๕๗

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหางดง จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคุณภาพและปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ

๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการความรู้ คู่คุณธรรม และจิตอาสา