โรงเรียนบ้านหางดง


หมู่ที่ 3
บ้านหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 50240

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 2 3 1
อนุบาล 3 0 8 8 1
รวม อนุบาล 1 10 11 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวมประถม 23 29 52 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 24 39 63 8

บทความล่าสุด