โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทร. 082-2286524

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 2 3 1
อนุบาล 3 3 0 3 1
รวม อนุบาล 4 2 6 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 2 2 1
รวมประถม 11 12 23 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 15 14 29 8

บทความล่าสุด